• Kerkenpad
 • Informatieavond Sion-parochies
 • Kerkenpad
 • Week van de Vrede
 • Nacht van de Vrede
 • Kerkenpad
 • Pastorale school
 • Heiligdomsvaart 2010
 • Open Monumentendag 2010
 • Cursus Vrouw-en-Geloof-groep JUNIA
 • Passiespelen Tegelen
 • 'Vreemde Vogels'
 • 'Vreemde Vogels'
 • Zomerkampen 2010
 • Voettocht van Heenvliet naar Brielle
 • Tentoonstelling Kardinaal Simonis
 • Delftse Ommegang
 • 2e Informatieavond samengaan 'Sion'-parochies
 • 25 - jarig kostersjubileum
 • Dauwtrappen met Hemelvaart
 • Openstelling Kerk op Hemelvaart
 • Passiespelen - Tegelen
 • Bevrijdingsconcert
 • Diocesane inspiratiedag over pelgrimeren
 • Sponsortocht Malawi
 • Paasspektakel
 • 50e Vastenactie
 • Jesus Christ Superstar
 • Pastor van den Hoven
 • Stille Omgang
 • Kloosterdagen 2010
 • Oriëntatiedag Priester- en Diakenopleiding
 • Wereldgebedsdag
 • Vamos
 • Informatieavond samengaan 'Sion'-parochies
 • Voorbereidingsavond

  Archief 2009  Kerkenpad

  Meerdere malen per jaar organiseert het Gilde van Stadgidsen Delft, onder de naam Kerkenpad, een stadswandeling langs een aantal Delftse kerken.
  Op zaterdag 20 november wordt er een wandeling gemaakt langs de Remonstrantse kerk, de Maria van Jessekerk en de Synagoge.

  De wandelingen starten om 14.00 uur vanaf het Sint Agathaplein (ingang Prinsentuin).
  U kunt zich aanmelden via 06 5062 6417 of
  Kosten per persoon: € 4,--.

  Meer informatie kunt u vinden op de website van Gilde Delft.  top


  Informatieavond Sion-parochies

  De derde informatieavond mbt. het fusieproces van de drie parochies vind plaatst op woensdag 3 november. Deze avond begint om 20.00 uur in parochiecentrum De Schelp in Schipluiden. Alle parochianen van de drie parochiekernen zijn hiervoor uitgenodigd.

  In de laatste nieuwsbrief heeft de mogelijkheid gestaan om uw stem uit te brengen voor een nieuwe parochienaam. Op deze avond zal bekend gemaakt gaan worden wat de nieuwe naam is geworden. Verder zullen we u op de hoogte brengen van de voortgang van het gehele fusieproces. Hierbij wordt opgemerkt dat er nog geen finaal verslag gedaan kan worden over het eindresultaat van de fusie. We menen dat het goed is om op deze avond bijeen te komen om samen de nieuwe naam van onze nieuwe parochie ten doop te houden. We hopen dan ook op een goede opkomst en dat u zo uw betrokkenheid bij de parochie en onze geloofsgemeenschap wilt tonen.

  Namens de begeleidingsgroep,
  Pastoor Huub Spaan.  top


  Kerkenpad

  Meerdere malen per jaar organiseert het Gilde van Stadgidsen Delft, onder de naam Kerkenpad, een stadswandeling langs een aantal Delftse kerken.
  Op zaterdag 16 oktober wordt er een wandeling gemaakt langs de Lutherse kerk, de Oud-katholieke kerk en de Waalse Kerk.

  De wandelingen starten om 14.00 uur vanaf het Sint Agathaplein (ingang Prinsentuin).
  U kunt zich aanmelden via 06 5062 6417 of
  Kosten per persoon: € 4,--.

  Meer informatie kunt u vinden op de website van Gilde Delft.  top


  Week van de Vrede

  Van 18 tot en met 26 september wordt de Vredesweek gehouden. De Protestantse Gemeente ’t Woudt en Den Hoorn en de Katholieke parochie St. Antonius en St. Cornelius nemen het thema dit jaar heel serieus door bij elkaar op “de koffie” te gaan.

  Zondagmorgen 19 september wordt in de kerk van ’t Woudt een oecumenische viering gehouden waarin Ds. Bertine v.d. Weg en pastor Huub Spaan samen voorgaan.

  Met behulp van de Schriftlezingen wordt het thema “Buurten voor Vrede” verder uitgewerkt.
  Voor de kinderen is bijzondere aandacht in een eigen Kinderwoorddienst.
  Na afloop van de viering wordt voor de kerk in de openlucht door gemeenteleden en parochianen samen koffie gedronken. Er zal dan volop gelegenheid zijn om met elkaar te ‘buurten’ voor de vrede.
  We verlangen naar Vrede wereldwijd maar dat kan alleen als we vrede willen in onze eigen omgeving, te beginnen heel dicht bij huis. Er wordt daarom niet alleen samen gebeden en gezongen in deze Vredesviering.

  De parochie en de Protestantse gemeente nodigen parochianen en gemeenteleden uit op donderdag 23 september deel te nemen aan een Vredesbuffet. Deze wordt gehouden in het kerkelijk centrum de Rijstuin aan de Woudseweg 26 van 19.00 uur tot 21.00 uur.
  In het bijzonder zijn de mensen van buitenlandse komaf genodigd en gevraagd. Zij brengen kleine hapjes uit hun thuisland mee.
  De oecumenische stuurgroep zal zelf voor de Nederlandse hapjes zorgen. Zo mogen we proeven van elkaars ‘keuken’. Ondertussen zal er gesprek gevoerd kunnen worden over de vrede of in ieder geval hoe het is om samen te leven.

  Alle inwoners van ’t Woudt en Den Hoorn worden van harte uitgenodigd.  top


  Nacht van de Vrede

  Is wereldvrede een illusie ?
  Wel als je er niet met elkaar over praat. Op maandag 20 september vind in Amsterdam de derde Nacht van de Vrede plaats.

  Met uitdagende stellingen, prikkelende politici, rap en poëzie, profes-sionals uit het veld, lekker eten, goede bandjes, veel nieuwsgierigheid, een cabaret-act, een biertje op z'n tijd en veel enthousiaste jonge mensen.
  Mix dit goed door elkaar en je hebt het recept voor een feestelijke nacht met verdieping, die de aftrap vormt voor de Week van de Vrede.
  Lees meer.......  top


  Kerkenpad

  Meerdere malen per jaar organiseert het Gilde van Stadgidsen Delft, onder de naam Kerkenpad, een stadswandeling langs een aantal Delftse kerken.
  Op zaterdag 18 september wordt er een wandeling gemaakt langs de Lutherse kerk, de Oud-katholieke kerk en de Hippolytuskapel.

  De wandelingen starten om 14.00 uur vanaf het Sint Agathaplein (ingang Prinsentuin).
  U kunt zich aanmelden via 06 5062 6417 of
  Kosten per persoon: € 4,--.
  Meer informatie kunt u vinden op de website van Gilde Delft.  top


  Pastorale school

  Binnenkort start de werkgroep pastorale school met de volgende cursussen:

  Cursus Verhalenderwijs
  Voor vrijwilligers die werken met kinderen en vieringen hebben met kinderen. Inoefenen van verhalen vertellen aan de hand van een eenvoudige methode. Voordragen van Bijbelverhaal in plaats van voorlezen.

  De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur.
  Dinsdagavond 14 + 28 september en 12 oktober.

  Cursus Avondwake
  Op zaterdag 18 september is er een cursus Avondwake georganiseerd.
  ( nadere info volgt )

  Cursus Koster
  Het werk van de koster in vogelvlucht:
  - waar is wat te vinden
  - hoe werkt het directorium
  - liturgische gewaden
  - hoeveel klokken moeten er worden geluid
  - hoe lang moeten de klokken geluid worden

  De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur.
  Maandagavond 27 september, 4 + 11 oktober.

  Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden bij Ineke Tetteroo, telefoonnr. 015-2130916 of  top


  Heiligdomsvaart 2010

  Zondag 12 september wordt de jaarlijkse Heiligdomsvaart georganiseerd.
  Sinds 1990 – de Oude Kerk van Delft vierde toen haar 750-jarig jubileum – wordt door een groep parochianen nieuw leven geblazen in deze pelgrimstocht en wordt jaarlijks rond half september de bedevaart vanuit de H.H. Antonius- en Corneliuskerk gestart.

  De Heiligdomsvaart leidt zo naar de H.H. Maria en Ursulakerk, de middeleeuwse kapellen van St. Joris en Hippolytus en van daar naar de Maria van Jessekerk met haar gelijknamige kapel.
  Ook dit jaar zullen er in Delft gezamenlijke gebedsdiensten zijn, zowel in de Oudkatholieke parochiekerk H.H. Maria en Ursula aan het Bagijnhof als bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente in de voormalige St. Joriskapel aan het Noordeinde.

  De Heiligdomsvaart start om 14.00 uur met een openings-plechtigheid bij onze kapel “Maria in de Sonne”.
  Rond 17.00 uur eindigt de tocht in de Maria van Jessekerk te Delft.

  Vanaf vrijdagavond 3 september wordt er op werkdagen elke avond gebeden in het kader van de jaarlijkse St. Corneliusnoveen. Dit vindt plaats in de kapel van Maria in de Sonne in Den Hoorn om 19.30 uur. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen.

  Gezelschap van Sint Cornelius  top


  Open Monumentendag 2010

  Op zaterdag 11 september wordt de kerk, ter gelegenheid van Open Monumentendag 2010, opengesteld van 10:00 - 16:00 uur.
  Het Gezelschap van Sint Cornelius heeft een expositie samengesteld onder de naam "Pelgrimeren naar en in Delft" alsmede een kleine expositie over het H. Doopsel.

  Op deze dag wordt het eerste exemplaar van de uitgave

  'Pelgrimeren naar en in Delft'
  Een eeuwenoude volksdevotie

  overhandigd aan Pastor H.L.J. Spaan.
  De overhandiging vind plaats om 12:00 uur, vanaf 11:45 uur staat de koffie/thee voor u klaar.  top


  Cursus Vrouw-en-Geloof-groep JUNIA

  In het komende seizoen organiseert 'Vrouw en Geloof'-groep JUNIA een cursus van zeven bijeenkomsten met de titel:

  Boek, jij wordt geleefd !!

  De Bijbel is een oud boek, verguisd en bejubeld, nog steeds. Heeft die Bijbel ons in deze tijd nog iets te vertellen ?

  Inhoud van de cursus
  Wat kunnen verhalen over vrouwen voor ons betekenen ? Kan dit boek houvast bieden als het in het leven tegen zit ?
  De inleidsters zijn de pastores Teja v.d. Knaap en Marijke Ameling.

  Er zijn 2 mogelijkheden om de cursus te volgen:

 • donderdag
      van 19:30 - 21:30 uur:
 • 16 sept, 14 okt, 18 nov,
  13 jan, 10 feb, 10 mrt, 14 apr.

 • vrijdag
      van 09:15 - 11:15 uur:
 • 17 sept, 15 okt, 19 nov,
  14 jan, 11 feb, 11 mrt, 15 apr.

  plaats cursus:

  HofKerk
  Cort v.d. Lindenstraat 1, Delft

  kosten:

  € 52,50 ( mogen geen belemmering
  tot deelname zijn )

  aanmelden:

  schriftelijk, telefonisch of
  uiterlijk 10 september

  informatie:

  Gemma Kras – van Oijen
  tel. 015 215 7517
  of: www.junia.nl  top


  Passiespelen Tegelen 2010


  Vooruitlopend op het gezamenlijke initiatief van de Sion-parochies waren enkele parochianen afgelopen weekend, op uitnodiging, aanwezig bij de Passiespelen in Tegelen.
  Deze avondvoorstelling, met dreigend onweer op de achtergrond, kon men genieten van een mooie voorstelling van ruim 2,5 uur.
  Een kleine impressie kunt u HIER vinden.
  Na afloop werd 'backstage' uitleg gegeven over technische voorzieningen die speciaal voor de Passiespelen ontwikkeld zijn en 'uitdagingen' die nieuw waren t.o.v. voorgaande edities.

  Dit jaar worden 23 uitvoeringen gespeeld in openluchttheater "De Doolhof" in Tegelen.
  De gezamelijke Sion-parochies reizen 5 september naar Tegelen. Mocht u deelgenoot willen zijn van deze reis dan kunt u contact opnemen met Ton van Abswoude ( 010 591 4183 )

  Surf voor meer informatie naar Passiespelen Tegelen.  top


  'Vreemde Vogels'

  Tijdens het Varend Corso op zondag zondag 1 augustus is de kerk geopend van 12.00 – 16.00 uur.
  Het Gezelschap van Sint Cornelius zal een expositie verzorgen met als thema:

  Betrouwbare boodschappers’.

  Tevens is er een stiltecentrum waar het Allerheiligste staat uitgesteld.

  Het Gezelschap van Sint Cornelius

  ( De expositie is ingekort tot 16:00 uur
     ivm. plotselinge parochiële
     verplichtingen. )  top


  'Vreemde Vogels'

  Tijdens het Varend Corso op 1 augustus organiseert het Gezelschap van Sint Cornelius weer een tentoonstelling.
  Als tegenhanger op het Corso-thema ‘Vreemde Vogels’ is gekozen voor het thema ‘Betrouwbare Boodschappers’.


  Wij roepen uw hulp in: Heeft u iets over engelen in de vorm van beelden, platen, verhalen e.d. of heeft u een verzameling ?
  Meld het ons a.u.b., want wij willen dit graag tentoonstellen. Ons telefoonnummer: 015-2562112 (Gé Arkesteijn) of een berichtje aan het parochiesecretariaat.

  Het Gezelschap van Sint Cornelius  top


  Zomerkampen 2010

  Ieder jaar organiseert het bisdom Rotterdam een drietal zomerkampen voor jongens en meisjes uit de parochies in het bisdom Rotterdam. Iedereen kan deelnemen.
  Het kamp wordt gehouden op een geschikte lokatie in een prima omgeving. Tijdens het kamp is er volop aandacht voor ontspanning met elkaar in sport, spel en activiteiten.


  Daarnaast is er iedere dag een dagopening en dagsluiting, waarbij aandacht aan het thema wordt gegeven.
  Dit jaar luidt het thema:      Leef je dromen.
  In toneel, spelvormen in een viering op het kamp wordt het thema verder vormgegeven. Dit jaar worden er 3 kampen georganiseerd:

  Landkamp

  Doetinchem

    8 - 12 jaar

  11 t/m 17 juli

  Sportkamp

  Noordwijk

  13 - 14 jaar

  11 t/m 17 juli

  Ontdekkingskamp

  Rijsbergen

  15 - 17 jaar

  11 t/m 17 juli


  De folder kun je downloaden of ophalen bij het parochiesecretariaat.  top


  Voettocht van Heenvliet naar Brielle

  De jaarlijkse voettocht van Pastoor Huub Flohr wordt dit jaar geinspireerd door de hervormingsgezinde Pastoor Merula van Heenvliet en de Franciscanen uit Gorcum die in Brielle werden opgehangen.

  Op zondag 20 juni om 14.00 uur wordt in de hervormde kerk van Heenvliet verteld over het leven van Angelus Merula. Dan worden de tien kilometers afgelegd tussen de hervormde kerk en de katholieke Bedevaartkerk in Brielle door het prachtige gebied van Voorne-Putten.
  Tijdens de gebedsviering wordt stilgestaan bij de activiteiten van de Franciscanen in de 16e eeuw in en rondom Gorcum. Hierna volgt de traditionele barbecue.
  Kosten: 5 euro.

  Meld je aan bij Pastoor Huub Flohr:
  Dorpsstraat 26
  2712 AL Zoetermeer
  T: 079-3163044 of  top


  Tentoonstelling Kardinaal Simonis  In Museum de Zwarte Tulp in Lisse wordt een expositie gehouden over het leven van Kardinaal Adrianus Simonis. U kunt terecht van 5 juni t/m 15 augustus 2010. Het museum is geopend op dinsdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.
  Meer informatie vindt u op de website van het museum.  top


  Delftse Ommegang

  13 juni, de eerste zondag na het feest van de heilige Odulfus, wordt de jaarlijke Ommegang van Delft gelopen.

  De Ommegang vind zijn oorsprong in 1327 toen een Haagse vrouw, Machteld genaamd, die al enige jaren blind was, op een nacht een visioen kreeg. Haar werd gezegd naar Delft te gaan om te gaan bidden bij het beeld van Maria.

  Toen zij, nadat ze gebeden had, de H. Mis bijwoonde, kreeg zij tijdens de consecratie haar gezichtsvermogen terug.

  Uit dankbaarheid besloot men toen jaarlijks een processie, een 'ommegang' te houden ter ere van Maria van Jesse. Door de reformatie kwam er echter een einde aan deze traditie.

  In 1929 werd dit eerbetoon aan Maria weer in ere hersteld door een aantal leden van de studentenvereniging 'Sanctus Virgilius'.
  Sindsdien nemen jaarlijks velen uit Delft en omstreken deel aan deze ommegang, die - in tegenstelling tot de Middeleeuwen - nu in stilte wordt gelopen en een meditatief karakter kent.
  De voorganger bij de processie en de dienst is Mgr. Ph. Bär

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Delftse Ommegang.  top


  2e Informatieavond samengaan 'Sion'-parochies  Twee weken geleden heeft u in een aparte bijlage van het parochieblad de Nieuwsbrief van de Samenwerkende parochies van Sion ontvangen. Hierin werd melding gemaakt van een gezamenlijke parochieavond in 'De Schelp' in Schipluiden op donderdag 10 juni.

  Wanneer u niet de beschikking heeft over eigen vervoer naar Schipluiden dan kunt u zich melden bij het secretariaat. Het parochiebestuur zal uw vervoer regelen.
  We willen graag met een grote delegatie vanuit Den Hoorn vertegenwoordigd zijn.

  Voor informatie rond het fusieproces verwijzen wij u naar www.sion-parochies.nl  top


  25 - jarig kostersjubileum

  Op 11 mei vierde Toos v.d. Drift - v.d. Spek
  haar 25 jarig jubileum als koster in onze kerk. Gerard, haar man, vierde mee: hij is haar een paar jaar later gaan assisteren
  met het kostersschap.

  Ter gelegenheid van dit jubileum werd het kosterspaar zondag 2 mei
  "in de bloemetjes gezet" door het pastoraal team en de vice-voorzitter van het parochiebestuur.
  Namens de parochie werd het echtpaar een reis naar Lourdes aangeboden.
  Na afloop van de viering was er de mogelijkheid het echtpaar te feliciteren en mochten zij diverse cadeau's in ontvangst nemen.
  Onder het genot van een kopje koffie werd de ochtend afgesloten.

  Mocht u Toos en Gerard de komende weken missen......ze zijn op doorreis: eerst voert de reis naar Lourdes. Na terugkomst moet de koffer direct weer gepakt worden voor vertrek naar Beauraing.
  Begin juni kunt u hen naar hun ervaringen vragen.  top


  Dauwtrappen met Hemelvaart

  Op Hemelvaartsdag wordt er in Schipluiden een dauwtrap- / hemelvaartwandeling gehouden.
  Net als vorig jaar zullen wij vanuit het Gezelschap van Sint Cornelius aansluiten bij deze wandeling; een kleine bezinningstocht door ons prachtig groene buitengebied, waarna we een gezamenlijk ontbijt zullen nuttigen met aansluitend de Hemelvaartsviering rond het Jacobusaltaar.

  ’s Morgens vroeg verzamelen we om 05.30 uur in de Schelp. Van daaruit in verschillende groepen te vertrekken voor de wandeltocht met als thema: 'Recht door zee'.
  Halverwege wordt er een koffie\thee pauze gehouden. Rond 09.00 uur zijn we terug in de Schelp waar een ontbijttafel voor ons klaar staat.
  Ook dit jaar vragen wij u weer een broodpakketje mee te nemen voor het ontbijtbuffet en achter te laten in de Schelp.
  Wilt u meelopen dan kunt u zich aanmelden vóór 12 mei a.s. bij:
  Carla v.d.Berg, Seringenstraat 2, tel. 3809324,
  Lucia Limberger, Tjalk 29, tel. 3809817 of
  per e-mail aan .  top


  Openstelling Kerk op Hemelvaart

  Op Hemelvaartsdag is de kerk geopend van 12.00 tot 16.00 uur.
  Niet alleen kunt u binnenlopen voor een moment van stilte of om te bidden, er is ook een tentoonstelling ingericht door het Gezelschap van Sint Cornelius met als titel 'Pelgrimeren naar en in Delft'.  top


  Passiespelen - Tegelen

  Gaat u mee naar de PASSIESPELEN in Tegelen ?
  De SION parochies gaan op zondag 5 september naar de passiespelen in Tegelen. Deze 19de editie van Passiespelen Tegelen mag u eigenlijk niet missen. Regisseur Cees Rullens maakt er iets bijzonders van met een weldoordacht artistiek concept, een groots decor, nieuw gecomponeerde muziek en nieuwe kostuums.

  Meer dan 400 medewerkers zetten een gedenkwaardige theatervoorstelling neer.
  Dit vijfjaarlijks evenement, dat plaatsvindt in het majestueuze décor van Openluchttheater De Doolhof in Tegelen, is ontstaan in 1931 en uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale allure.

  Meer informatie kunt u HIER vinden.  top


  Bevrijdingsconcert

  Op 5 mei wordt er een bevrijdingsconcert in de kerk georganiseerd. Het eerste gedeelte staat de nagedachtenis van de slachtoffers van de 2e wereldoorlog en Nederlands Indië centraal. Na de pauze zal in teken staan van de bevrijding.

  Door middel van zang en teksten hopen wij op deze manier ook namens de kerken te gedenken. Wie er allemaal aan mee doen ? Natuurlijk de koren die altijd zingen met kerst en de graankorrel.
  Pastor Huub Spaan en Lida Groenendijk verzorgen de teksten, Loek van Meurs trompet, George Rust het orgel en Marianna Marras de piano. En met medewerking van de Scouting. De aankleding en versiering wordt verzorgd door Koos van der Maarel.
  Het geheel staat onder leiding van Sonja Nowee.

  De deuren zijn open vanaf 19:00 uur, het concert vangt aan om 19:30 uur. De toegang is vrij en in de pauze wordt u koffie aangeboden. Na afloop van het concert kunt u een vrijwillige bijdrage doneren om de onkosten van deze avond te dekken.  top


  Diocesane inspiratiedag over pelgrimeren

  Zaterdag 24 april 2010 organiseert het bisdom Rotterdam een diocesane inspiratiedag over pelgrimeren met als thema 'Pelgrimstocht der mensen'. Deelnemers maken kennis met allerlei vormen van bedevaarten en pelgrimages, kunnen eigen ervaringen uitwisselen en nieuwe ideeën opdoen.

  De dag vindt plaats in en vanuit de Josephkerk in Gouda-Noord.
  Er is informatie over de bekende bedevaarten naar Lourdes, Banneux, Beauraing en Kevelaar. Ook kunt u er informatie vinden over bijvoorbeeld onze eigen Heiligdomsvaart van het Gezelschap van Sint Cornelius.
  De kosten voor deze dag bedragen: € 15,-- voor een volwassene en € 7,50 voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Inclusief: koffie, thee, goed verzorgde lunch en een magazine over bedevaarten.

  Mgr. Van Luyn zal om 10.00 uur het centrale programma van de dag open, dat tot 17.00 uur duurt.

  Meer informatie kunt u HIER vinden.  top


  Sponsortocht Malawi

  Bij gelegenheid van de 50e editie van de Vastenaktie werd er op 13 maart jl. een sponsortocht georganiseerd voor Malawi, de route voerde langs de deelnemende Sion-parochies.

  Het was, ondanks de voorspellingen, goed weer en er waren onderweg ook nog enkele activiteiten. Zo stond de koffie klaar in Schipluiden en was er een workshop djembe.
  In Maasland was er een quiz gemaakt over Malawi, maar ook was er een film te zien over het leven in Malawi.

  Na de fietstocht kwamen wij weer terug op de thuisbasis in Den Hoorn waar een mooi gedekte tafel klaar stond. Wij aten daar heerlijke erwtensoep gemaakt door Ank Hollestelle en was er (zelf gesneden) vers brood, de maaltijd werd afgesloten met een gebed.

  Na afloop werd er geld voor het goede doel gedoneerd in een grote bus die in de parochiezaal stond. Dank aan de organisatoren van deze tocht, we hebben genoten het was geweldig !
  Een kleine impressie van de dag kunt u HIER vinden.  top


  Paasspektakel

  Ga je mee door de zee ? Geef je dan nu op voor het Paasspektakel 2010.
  In de paasnacht van 3 op 4 april 2010 is er voor de 8e keer het "Paasspektakel".
  Het thema van 2010: RECHT DOOR ZEE !


  Een nacht lang ga je op pad en trek je langs de parochies van Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. Daar zijn verschillende activiteiten. Maar die gaan we natuurlijk niet verklappen.
  Voor meer informatie ga je naar de website van het Paasspektakel.  top


  Vastenaktie 2010

  De vijftigste Vastenaktie gaat over boerengezinnen en gemeenschappen in Malawi en de manier waarop zij met landbouw niet alleen voorzien in hun eigen behoefte aan voedsel, maar vooral ook een bron van inkomsten ontwikkelen.

  Op de achtergrond speelt de problematiek van het veranderende klimaat als een factor die deze mensen bedreigt in hun bestaan en in hun streven naar een betere toekomst. Als we ze niet helpen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, dan is een duurzame verbetering van hun leven niet mogelijk.

  De Vastenaktie 2010 benadert de problematiek van klimaatverandering nadrukkelijk niet als een thema over natuur en milieu, maar als een kwestie die gaat over mensen: klimaatverandering raakt ons allemaal, maar niet allemaal gelijk.

  Surf voor meer informatie naar de website van de Vastenaktie.  top


  Jesus Christ Superstar

  Jesus Christ Superstar vertelt in muzikale vorm het verhaal van de laatste zeven dagen van het leven van Jezus. Jezus maakt zijn intocht in Jeruzalem, waarbij Judas zich afvraagt of Jezus nog wel de juiste dingen doet.

  De hoofdpriester Caiaphas maakt zich grote zorgen over de toenemende populariteit van Jezus. Hij weet Judas zover te krijgen Jezus te verraden.

  Pontius Pilatus heeft in een droom gezien hoe hij verguisd zal worden door de dood van een man, Jezus. Als Jezus dan ook aan hem voorgeleid wordt door Caiaphas stuurt Pilatus hem handig door naar Koning Herodes. Herodus stuurt Jezus echter weer terug naar Pilatus, die, onder druk van Caiaphas, uiteindelijk de beslissing neemt Jezus laat kruisigen.

  Deze film wordt vertoond op zaterdag 27 maart 20:00 uur in de Adelberthof, Minervaplein, Delft.
  Voor aanmelding of meer informatie ga je naar de website van de Sint Ursulaparochie.  top


  Pastor van den Hoven

  Woensdagavond 16 december is Pastor van den Hoven plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Typische verschijnselen van een "Tia" lagen hieraan ten grondslag.
  Inmiddels zijn de uitvalsverschijnselen verleden tijd en vanuit het ziekenhuis laat Pastor van den Hoven weten "U een opgewekt en goed Kerstfeest te wensen"


  [ update 24-12 ]
  Inmiddels is Pastor van den Hoven uit het ziekenhuis ontslagen. Hij viert de kerst in huiselijke kring.
  Voorlopig mag hij niet veel doen geen inspanningen, geen stress, geen druktes. kortom: rustig onder de Kerstboom zitten.

  [update 22-02 ]
  De pastor gaat stapje-voor-stapje vooruit. Voor hemzelf gaat het eigenlijk te langzaam. De komende weken zal hij nog diverse onderzoeken ondergaan. Hij wil u hartelijk bedanken voor alle kaartjes en aandacht.

  [update 02-04 ]
  Van de artsen mag de pastor 'hand-en-spandiensten' gaan verrichten. Wellicht komt u hem tegen in de parochie maar voorgaan in een viering is (nog even) niet ter sprake.  top


      Stille Omgang

  In de nacht van zaterdag 20 maart op zondag
  21 maart wordt in Amsterdam De Stille Omgang gelopen. Vanuit onze omgeving vertrekken er diverse bussen naar Amsterdam.
  Voor meer informatie spreekt u het antwoord-apparaat in van Carla van Deutekom, secretaris van het Gezelschap van de Stille Omgang te Rotterdam en Omstreken, 010-4189753.
  U zult zo spoedig mogelijk worden teruggebeld.
  De deelnamekosten, inclusief vervoer per bus van en naar Amsterdam, zijn € 12,50.

  Aanmelden kan via bovenstaand telefoonnummer of .

  Voor de jongeren is een speciaal jongerenprogramma samengesteld.

  Carla van Deutekom
  Secretaris van het Gezelschap
  van de Stille Omgang  top


  Kloosterdagen 2010

  Ga eens een dag leven als een kloosterling. Maar dan gewoon met een groep mensen in de parochie. Het idee is om een dag in de vastentijd, van 09:00 tot 15:15 uur, met een groep mensen te leven als een kloosterling en op die manier de vasten extra diepgang te geven.

  Het ritme van een kloosterling wordt bepaald door samen te bidden op gezette tijden van de dag. Door het luiden van de bel wordt iedereen voor het gebed opgeroepen. Ook zijn er perioden waarin er niet wordt gepraat.

  Er is een dagindeling waarin er een tijd is voor meditatie, een tijd om te werken, een tijd om samen bezinnend bezig te zijn, een tijd om samen te luisteren naar een lezing, een tijd om te drinken en een tijd om te maaltijd te gebruiken. Binnen Sion worden drie kloosterdagen gehouden, onder leiding van Pastor Spaan.
  Donderdag 18 maart bent u van harte welkom in Maasland.

  U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.

  De gezamelijke MOV - groepen van Sion  top


  Oriëntatiedag Priester- en Diakenopleiding
  Bisdom Rotterdam


  Zaterdag 13 maart is er in bisdom Rotterdam een oriëntatiedag voor mannen voor het ambt van priester(ongehuwd) of diaken (gehuwd/ongehuwd).
  Deelnemers aan deze dag zijn van 10.00 uur tot 14.00 uur te gast op het Centrum voor Diaken– en Priesteropleiding Vronesteyn,

  waar zij zullen kennismaken met rector Wim Bakker en met Paul Schuurmans, de bisschoppelijk gedelegeerde voor de permanent diakens.
  Er wordt informatie gegeven over de opleiding en er is gelegenheid in gesprek te gaan met studenten. Na een maaltijd wordt de dag besloten met een gebedsviering in de kapel van Vronesteyn.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van het Bisdom.  top


  Wereldgebedsdag

  Hierbij nodigen wij u uit voor de viering van de jaarlijkse Wereldgebedsdag op vrijdag 5 maart a.s. Deze zal gehouden worden in de Rijstuin, Woudseweg 26, aanvang 19.30 uur, m.m.v. ’t Woudtse Kerkkoor o.l.v. Gert Jan Hol.


  Het thema van deze Wereldsgebedsdag is ‘Alles wat adem heeft’, Psalm 150. De liturgie is samengesteld door een comité uit Kameroen. De Psalmen vormen een weergave van het leven met al zijn moeilijkheden.
  Na afloop is er gelegenheid om koffie en thee met elkaar te drinken en wat na te praten. Wij rekenen erop dat u deze viering met ons mee wilt maken. Tot ziens!

  Gerda v.d. Meer           Lenie Roodenburg
  R.K. Vrouwengilde       Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging  top


  Vamos

  Van 18 januari t/m 7 februari zal een groep van 10 Braziliaanse jongeren een bezoek brengen aan Midden Delfland. De groep, die de naam Viva draagt, hebben samengewerkt met de jongeren van Vamos in het project van Pater Gabriël in Brazilië.

  Omdat ze alleen Portugees spreken zullen ze oa. een basiscursus Engels volgen aan het Stanislascollege in Delft.
  Ze krijgen een afwisselend programma aangeboden, ze zullen kennismaken met land- en tuinbouwbedrijven ( Midden Delfland ), buurtbemiddellingsprojecten ( Rotterdam ), de waterkering ( Hoek van Holland ) en de Waterzuiving ( Den Hoorn ). Verder zullen zij op 24 januari de Taizé-viering bijwonen.

  De jongeren van Vamos zullen hun gastvrouw/heer zijn in Den Hoorn en Schipluiden.  top


  Informatieavond samengaan 'Sion'-parochies

  Zoals u van het parochiebestuur al heeft vernomen is er door het bisdom Rotterdam gevraagd aan de parochies in SION om te fuseren tot één parochie.
  Door de steeds groter wordende problemen in de bediening door pastorale beroepskrachten moeten de samenwerkingsverbanden -zoals gevormd sinds eind jaren 90- verder worden vergroot.
  Lees meer......  top


  Voorbereidingsavond

  Donderdag 14 januari is er om 20.00 uur een contactavond voor de voorbereiding van de oecumenische viering op zondag 17 januari waarin Ds. B. v.d. Weg zal voorgaan.
  U bent van harte welkom in de bovenzaal naast de kerk.  top

  sitemap